Impressum

Fondovi.hr portal pruža sve potrebne informacije o investiranju u otvorene investicijske fondove. Želja nam je približiti svijet investicijskih fondova Hrvatskoj javnosti.

Na portalu se nalaze vijesti, aktualni komentari financijskih profesionalaca, popularni i edukativni tekstova i drugi servisi. Fondovi.hr predstavljaju i sva društva za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj kao i sve otvorene investicijske fondove s javnom ponudom pod njihovim upravljanjem.

Donosimo prikaz poslovanja otvorenih investicijskih fondova koji uključuje dnevne vrijednosti udjela fonda, prikaz prinosa, imovine pod upravljanjem, investicijske strategije, naknadama fondova i osnovnim dokumentima za svaki otvoreni fond.

Za sva pitanja i druge informacije, koristite kontakt formu.