Platinum Invest promjene prospekata Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity

Upravno vijeće Hanfe danas je izdalo rješenja kojima se društvu Platinum Invest iz Zagreba za osnivanje i upravljanje UCITS fondom izdaje odobrenje za bitne promjene prospekata Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i za promjene obveznog sadržaja pravila navedenih fondova.

U zahtjevu za fond Platinum Global Opportunity društvo navodi da je prospekt pisan iznova te da se značajno mijenja u sljedećim segmentima koji spadaju pod bitne izmjene prospekta:

  • Ulagateljski cilj i strategije ulaganja
  • Rizici
  • Naknade i troškovi

Također se navodi da je prospekt dorađen u svim točkama te segmentima nebitnih i bitnih
promjena prema Zakonu te pravilnicima donesenim na temelju Zakona. Postupajući po zahtjevu i uvidom u prospekt Fonda, glede bitnih izmjena prospekta utvrđeno je da se pozitivni prinosi mogu očekivati u srednjem roku kojeg Društvo definira kao razdoblje
od 3-5 godina, a da se strategija ulaganja sastoji od 10 dijelova:


– Kupnja vrijednosnih papira sukladno ograničenjima koja su propisana Zakonom i
prospektom
– Kupnje put opcija na vrijednosne papire kojima se pokušava zaštiti imovinu od gubitka
vrijednosti
– Prodaja call opcije na vrijednosne papire koje Fond ima u svom portfelju kako bi se
umanjio gubitak u slučaju pada vrijednosti vrijednosnoga papira
– Kupnja put opcije na vrijednosne papire kako bi se profitiralo na padu vrijednosti
pojedinoga vrijednosnoga papira
– Kupnja call opcije na vrijednosne papire kako bi se zaradilo na rastu cijene vrijednosnoga
papira
– Izdavanje put opcija na vrijednosne papire koje su adekvatno pokrivene gotovinom
– Istovremena kupnja i/ili prodaja više put i call opcija na vrijednosne papire s različitim
ugovorenim cijenama i različitim danima isteka (takozvani opcijski spread) kako bi se
postigli slični učinci kao u strategijama 2 do 6
– Korištenje drugih financijskih izvedenica i opcija na financijske izvedenice u svrhu zaštite
portfelja ili u svrhu ostvarivanja investicijskoga cilja
– Ulaganje u dužničke instrumente koje su izdale države ili korporativni izdavatelji
– Novac na računu ili oročeni depoziti.

U odnosu na ograničenja ulaganja imovine Fonda, bitne izmjene prospekta predviđaju:
– Minimalno 70% neto imovine Fonda bit će izloženo vlasničkim vrijednosnim papirima koji
su izlistani na tržištima SAD-a i OECD zemalja;
– Do 30% neto imovine Fond može bit izložen vlasničkim vrijednosnim papirima koje su
izdale države članice BRIC zemalja (Brazil, Rusija, Indija, Kina) i sljedećih zemalja:
Argentina, Egipat, Južnoafrička Republika, Republika Kenija, Nigerija, Ukrajina,
Bjelorusija, Bangladeš, Kazahstan, Mauricijus, Vijetnam, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija,
Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Singapur, Hong Kong,
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srbija, Republika Crna Gora te Republika
Makedonija;
– Do 10% neto imovine Fond može bit izložen dužničkim vrijednosnim papirima koje su
izdale države članice EU, OECD i BRIC zemlje, kao i dužničkim vrijednosnim papirima
koje su izdali korporativni izdavatelji koji imaju sjedište u državama članicama EU, OECD
i BRIC zemaljama;
– Do 10% neto imovine Fonda može se uložiti u udjele UCITS ili ETF fondova koji su
odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili u trećoj državi, čija
maksimalna naknada za upravljanje ne prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda, uz
uvjet:
da im je omogućena slobodna distribucija u svim državama EU bez prethodnog
odobrenja nadležnih tijela svake od država članica ili da su izlistani za trgovanje
na uređenim tržištima u državama članicama EU-e, CEFTA-e, i OECD zemalja,
o da su registrirani u skladu s pravom EU odnosno države iz koje potječu te da
podliježu nadzoru pripadajućih nadzornih javnih tijela,
– da ne ulažu više od 10% vlastite imovine u druge investicijske fondove;
– Do 10% neto imovine Fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente
tržišta novca s ugrađenim izvedenicama izlistane na uređenim tržištima koji su klasificirani
kao ETN (eng. Exchange Traded Notes), čija maksimalna naknada za upravljanje ne
prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda, uz uvjet da:
– im je omogućena slobodna distribucija u svim državama EU bez prethodnog
odobrenja nadležnih tijela svake od država članica ili da su izlistani za trgovanje
na uređenim tržištima u državama članicama EU-e i OECD zemalja,
– su registrirani u skladu s pravom EU, odnosno države iz koje potječu te da
podliježu nadzoru pripadajućih nadzornih javnih tijela;
– Do 10% neto imovine Fonda može se uložiti u ETC-ove, dužničke instrumente koji se
izdaju za ulaganje izdavatelja u robu ili ugovore o robnim izvedenicama (eng. ExchangeTraded Commodity), pri čemu Fond može biti izložen kretanju cijene neke robe, ali zbog ograničenja ulaganja definiranih Zakonom ne može biti izlože robi fizički odnosno ne smije doći do mogućnosti stvarne isporuke neke robe i fizičkoga preuzimanja robe u posjed Fonda.
– Do 20% neto imovine Fonda može se uložiti u novčane depozite kod kreditnih institucija
koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da
kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici
ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da
podliježe nadzoru za koji Hanfa smatra da je istovjetan onome propisanom pravom
Europske unije;
– Do 10% neto imovine Fonda može se uložiti u sporazume o reotkupu (repo sporazume),
pri čemu će Društvo sklapati samo pasivne repo sporazume;
– Do 20% neto imovine Fonda može se uložiti u financijske izvedenice sa svrhom
ostvarivanja investicijskih ciljeva i radi zaštite portfelja, pri čemu je ukupna izloženost
financijskim izvedenicama ograničena do 100% neto imovine Fonda.

U dijelu rizika detaljnije se sada pojašnjavaju i opisuju, ali također i vrednuju pojedini rizici te se sada umjesto 5 kategorija (vrlo nizak, nizak, umjeren, visok i vrlo visok) koriste 3 kategorije za ocjenu sklonosti pojedinom riziku (nizak, umjeren i visok), pri čemu se sada utvrđuje da je profil rizičnosti Fonda visok (ranije se tretirao kao umjeren).

Što se tiče naknada i troškova, novost predstavlja uvođenje naknade za uspješnost, koja će
iznositi 20% na prinose iznad 10% u kalendarskoj godini. Također se detaljnije opisuje i
primjerima pojašnjava način plaćanja te naknade i osnovica za njen obračun, a sama naknada će se početi obračunavati od 1. siječnja 2020. godine za vrijednost NAV-a od 31. prosinca, navodi se u rješenju Hanfe